Indego Bikes 🚲


(i.e. "fairmount" or "19107")

Kiosk ID Name Bikes Docks History
3051 23rd & Fairmount 2 █████████████████████████████████████ 35 📊
3058 20th & Fairmount 0 █████████████████ 17 📊
3075 Fairmount & Ridge 9 ████████████ 3 📊
3102 Pennsylvania & Fairmount Perelman Building 0 ██████████████████████████ 26 📊
3276 12th & Fairmount 10 █████████████████████ 11 📊

courtesy of Indego

view source @ github | my Indego API libraries: python | php