Indego Bikes 🚲


(i.e. "fairmount" or "19107")

Kiosk ID Name Bikes Docks History
3013 6th & Fairmount 13 ████████████████ 3 📊
3051 23rd & Fairmount 8 ███████████████████████████████████ 27 📊
3058 20th & Fairmount 11 █████████████████ 6 📊
3075 Fairmount & Ridge (Unavailable) 0 ██████████ 10 📊
3102 Pennsylvania & Fairmount Perelman Building (Unavailable) 13 ███████████████████████ 10 📊
3192 2nd & Fairmount 11 ███████████████████ 8 📊

courtesy of Indego

view source @ github | my Indego API libraries: python | php